پارامترهای ربات

پارامترهای یک ربات صنعتی که در انتخاب و خرید موثر هستند:

پارامترهای موثر در انتخاب یک رباط را در زیر مشاهده می کنید که در مدلهای مختلف متفاوت و معمولا بسته به نوع فعالیت مورد نظر مورد انتخاب قرار می گیرد .

این مشخصه ها معملا در کتاب راهنای هر رباط موجود می باشد .

 

  • وزن قابل حمل (PAYLOAD ) :

وزنی است که ربات میتواند حمل نماید که بسته به مدل ربات از چند گرم شروع و فعلا تا ۱۰۰۰ کیلوگرم امکان دارد .

  • طول بازو (REACH ) :

حداکثر مسافتی است که یک ربات به آن منطقه دسترسی دارد  .

حد اکثر تا ۳ متر

  • دقت تکرار پذیری :

حداکثر خطای یک ربات در ۱۰۰ مرتبه طی مسیر را گویند .

بطور معمول یک دهم میلیمتر و در بعضی مدلها یک صدم می باشد .

  • دقت رسیدن:

حداکثر خطا در رسیدن به یک نقطه است .

  • درجه آزادی: