جوش سینی آب کامیون

جوشکاری CO2 سینی آب کامیون بنز با استفاده از یک عدد ربات ABB IRB2400 و فیکسچرهای مریوطه