حمل مذاب ششه

حمل مذاب شیشه از کوره به درون قالب  های تولید توسط ربات .

با توجه به شرایط نا مساعد کار در کارگاه های سنتی شیشه سازی یک عدد ربات  جهت انتقال مذاب شیشه از کوره  به قالب در یکی از کارگاه های شیشه نصب گردید و با توجه به تجارب بدست آمده این شرکت آمادگی  راه انداری خطوط مشابه را دارد .

 

proceso_13