خط تولید مخازن CNG

مدیریت راه اندازی خط کامل تولید مخازن CNG از روش لوله و ورق .

 

image_news_3432